fbpx

Poznaj naszą stronę i dowiedz się więcej o rolkach na śnieg SLED DOGS i snowskatingu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PLSLEDDOGS.COM

1. Postanowienia ogólne
2. Zasady korzystania ze sklepu
3. Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży
4. Ceny produktów
5. Formy płatności
6. Warunki dostawy produktów
7. Reklamacje
8. Prawo odstąpienia od umowy
9. Wymiana produktów
10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
11. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
12. Pliki cookies
13. Postanowienia końcowe

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy Sled Dogs dostępny na stronie internetowej pod adresem plsleddogs.com prowadzony jest przez: Sled Dogs Snowskates Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 106, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000736027, kapitał zakładowy w kwocie: 60.000 PLN, zarejestrowaną pod numerem NIP 7543184893, REGON 380571886 oraz numer VAT-No: PL7543184893.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Sled Dogs, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań określonych w niniejszym Regulaminie jest Sled Dogs Snowskates Polska sp. z o.o., która gromadzi je i przetwarza w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego Sled Dogs. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sled Dogs Snowskates Polska sp. z o.o., ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania.

4. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

1) Administrator danych osobowych – Sled Dogs Sklep internetowy, spółka Sled Dogs Snowskates Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 106, posiadającą numer KRS 0000736027, NIP 7543184893, oraz numer REGON 380571886;

2) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy;

3) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej z Sled Dogs Polska, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową.

4) Sled Dogs Polska – spółka Sled Dogs Snowskates Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 106, posiadająca numer KRS 0000736027, NIP 7543184893, oraz numer REGON 380571886;

5) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Sled Dogs dostępny na stronie internetowej plsleddogs.com/regulamin oraz w siedzibie Sled Dogs Polska;

6) Sklep internetowy Sled Dogs – sklep internetowy prowadzony przez Sled Dogs Polska dostępny na stronie internetowej plsleddogs.com;

7) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera ze Sklepem internetowym Sled Dogs umowę sprzedaży przy pomocy strony internetowej i zawartego na niej formularza oraz schematu zakupów określonego w Regulaminie; Klientem może być także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, jednakże zawarcie umowy sprzedaży w takim wypadku wymaga zgody/potwierdzenia przez jej przedstawiciela ustawowego – bez zgody opiekunów oświadczenie woli złożone przez osobę poniżej 18 roku życia jest nieważne;

8) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego Sled Dogs będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu internetowego Sled Dogs w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów.

 

§2

Zasady korzystania ze sklepu

 

1. Sled Dogs Polska świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1) udostępnianie możliwości założenia przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie Internetowym Sled Dogs pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Sklepie internetowym Sled Dogs;

2) umożliwianie Klientowi dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym Sled Dogs bez rejestracji indywidualnego konta;

2. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym Sled Dogs jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym Sled Dogs zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sled Dogs Polska danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym Sled Dogs poprzez wciśnięcie ikony załóż konto.

5. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Sklepie internetowym Sled Dogs, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Sklepie internetowym Sled Dogs, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego Sled Dogs podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej, który podał podczas rejestracji konta.

7. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie internetowym Sled Dogs. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Sklepie internetowym Sled Dogs.

8. W celu usunięcia indywidualnego konta w Sklepie internetowym Sled Dogs należy wysłać do Sled Dogs Polska żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@plsleddogs.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Sled Dogs Polska.

9. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie Internetowym Sled Dogs oraz przeglądania treści Sklepu internetowego Sled Dogs, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie internetowym Sled Dogs, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

1) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

3) posiadanie przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer w najnowszej wersji z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock.

10. Klient zobowiązuje się do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego Sled Dogs w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;

2) korzystania ze Sklepu internetowego Sled Dogs w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

3) korzystania ze Sklepu internetowego Sled Dogs zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym Sled Dogs, jak i zachowania ich poufności. Sled Dogs Polska może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 9 powyżej.

11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym Sled Dogs przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Sklepie internetowym.

 

§3

Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 

1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie internetowym Sled Dogs, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie internetowym składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia, w tym przetwarzanie przez Sled Dogs Polska jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym Sled Dogs za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

3. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym Sled Dogs można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. Sled Dogs Polska przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Sklepu internetowego Sled Dogs, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce KOSZYK po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku DODAJ DO KOSZYKA.

4. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby oraz łącznej ceny wszystkich zakupów, Klient może dokonać akceptacji zamówienia naciskając przycisk PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA. Następnie należy uzupełnić dane odbiorcy zamówienia, adresu dostawy oraz wybrać sposób zapłaty i finalne złożenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

5. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe odbiorcy Zamówienia.

7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Sled Dogs Polska może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

§4

Ceny produktów

 

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym Sled Dogs podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie internetowym Sled Dogs doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

3. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie internetowym Sled Dogs jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sled Dogs Polska zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym, wprowadzania do Sklepu Internetowego nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.

4. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.

 

§5

Formy płatności

 

1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w sposób bezgotówkowy przed odbiorem zamówionego produktu poprzez

1) przelew na rachunek bankowy: mBank, nr rachunku: 56 1140 2004 0000 3502 7777 6167,

2) płatności wykonywane za pośrednictwem Dotpay.pl,

3) raty dostępne od kwoty 300 PLN realizowane za pośrednictwem płatności Dotpay.pl.

2. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego Sled Dogs znajdującej się pod adresem płatności.

 

§6

Warunki dostawy produktów

 

1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Sled Dogs Polska bez dodatkowych kosztów, codziennie od poniedziałku do piątku po uprzednim ustaleniu godziny odbioru lub są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.

3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.

4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed ostateczną akceptacją Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Sklepu internetowego Sled Dogs.

5. Szczegółowy wykaz wszelkich form zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztami dostawy oraz przewidywanym czasem realizacji zamówienia, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego Sled Dogs pod adresem płatności.

6. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest:

1) dowód zakupu,

7. W przypadku, gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.

8. Sled Dogs Polska zaleca, aby Klient przed odbiorem przesyłki kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym Sled Dogs.

 

§7

Reklamacje

 

1. Sled Dogs Polska oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym Sled Dogs są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. Sled Dogs Polska jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Sled Dogs Polska, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@plsleddogs.com lub pisemnie na adres pocztowy Sled Dogs Snowskates Polska sp. z o.o., 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 106.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Sled Dogs Polska udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem reklamacje.

Udostępniony wzór Formularza reklamacji stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem, ani z niego korzystać.

4. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określone są w zakładce Reklamacje znajdującej się na stronie internetowej Sklepu internetowego Sled Dogs pod adresem reklamacje. Sled Dogs Polska ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.

6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sled Dogs Polska zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.

2. Termin 14-dniowy, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Sled Dogs Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@plsleddogs.com lub pisemnie na adres pocztowy Sled Dogs Snowskates Polska sp. z o.o. w Opolu, 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 106.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Sled Dogs Polska produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sled Dogs Polska o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sled Dogs Polska.

5. Odsyłany produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki, nie spełnienie tych wymagań skutkować będzie odesłaniem paczki z powrotem do klienta na jego koszt.

6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sled Dogs Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sled Dogs Polska.

8. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Sled Dogs Polska przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem. Sled Dogs Polska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

10. Szczegóły trybu postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, określone są w zakładce Reklamacja znajdującej się na stronie internetowej Sklepu internetowego Sled Dogs pod adresem zwrot.

11. Sled Dogs Polska udostępnia Klientowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego Sled Dogs pod adresem reklamacje, który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem, ani z niego korzystać.

 

§9

Wymiana produktów

 

1. Każdy klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie internetowym Sled Dogs produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie internetowym Sled Dogs w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).

2. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Sled Dogs Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@plsleddogs.com lub pisemnie na adres pocztowy 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 106.

3. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Sled Dogs Polska, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Sled Dogs Polska wraz z elementami, które Konsument otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sled Dogs Polska o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.

4. Odsyłany produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki, nie spełnienie tych wymagań skutkować będzie odesłaniem paczki z powrotem do klienta na jego koszt.

5. Szczegóły trybu postępowania w przypadku chęci wymiany produktu, określone są w zakładce Reklamacja znajdującej się na stronie internetowej Sklepu internetowego Sled Dogs pod adresem wymiana.

 

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:

1) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

3) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800007007 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§11

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Sled Dogs Polska, który jest administratorem danych osobowych.

2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych, które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne, jest całkowicie dobrowolne.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

5. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Sled Dogs Polska bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową – Sled Dogs Snowskates Polska sp. z o.o. w Opolu 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 106, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@plsleddogs.com. Sled Dogs Polska jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Sklepie internetowym Sled Dogs dostępne są w dokumencie Polityka prywatności.

 

§12

Pliki cookies

 

1. Sled Dogs Polska wykorzystuje w Sklepie Internetowym Sled Dogs pliki typu cookies, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania Sklepu internetowego Sled Dogs i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym Sled Dogs z urządzenia, na którym zostały one zapisane.

2. Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania plików cookies określone są w dokumencie Polityka cookies.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.

4. Klient Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego Sled Dogs. Może to jednak spowodować, że Sklep internetowy Sled Dogs będzie działał mniej sprawnie, a Klient zostanie pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Sklepie internetowym Sled Dogs.

 

§13

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu internetowego Sled Dogs w dokumencie Regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Sled Dogs Polska.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Sled Dogs, odnoszące się do produktów prezentowanych w Sklepie internetowym Sled Dogs, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

3. Umowy zawierane w Sklepie internetowym Sled Dogs zawierane są w języku polskim.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Sled Dogs następuje przez przesłanie Klientowi treści zawartej umowy na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym Sled Dogs. Sled Dogs Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:

1) Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu internetowego Sled Dogs wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.

2) O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Sklepie internetowym Sled Dogs zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.

3) Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

4) Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Sklepie internetowym Sled Dogs, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Sklepie internetowym Sled Dogs.

5) W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

Masz pytania?

napisz: sklep@plsleddogs.com

lub zadzwoń: +48 509938428, +48 501145655

0

Twój koszyk